ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอน
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษแม่ฮ่องสอน

สำนักงานกระทรวงอุดมศึกษาแม่ฮ่องสอน
สำนักงานกระทรวงอุดมศึกษาแม่ฮ่องสอน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนแม่ฮองสอน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนแม่ฮองสอน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแม่ฮ่องสอน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแม่ฮ่องสอน

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแม่ฮ่องสอน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแม่ฮ่องสอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแม่ฮ่องสอน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแม่ฮ่องสอน

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนแม่ฮ่องสอน
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนแม่ฮ่องสอน