แม่ฮ่องสอนมีกี่โรงเรียน

กระดานถามตอบ (Webboard)หมวดหมู่: คำถามแม่ฮ่องสอนมีกี่โรงเรียน
สามหมอก asked 2 ปี ago

อยากทราบว่าแม่ฮ่องสอนมีกี่โรงเรียนครับ

1 Answers
system ทีมงาน answered 2 ปี ago

การจัดการศึกษาในระบบ
การจัดการศึกษาในระบบของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีส่วนราชการและหน่วยงานที่กำกับดูแล จำนวน 6 สังกัด ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (สพช.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตร.) (ตชด.)
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)
รับผิดชอบโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 8 แห่ง ได้แก่
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี (โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ) อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนขุนยวมวิทยา อำเภอขุนยวม
โรงเรียนปายวิทยาคาร อำเภอปาย
โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” อำเภอแม่สะเรียง
โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ อำเภอแม่ลาน้อย
โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อำเภอสบเมย
โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม อำเภอสบเมย
โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ อำเภอปางมะผ้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 รับผิดชอบพื้นที่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอปาย อำเภอปางมะผ้า และอำเภอขุนยวม มีโรงเรียนในสังกัด/กำกับ จำนวนทั้งสิ้น 134 แห่ง แบ่งเป็นโรงเรียนหลัก 129 แห่ง โรงเรียนสาขา 5 แห่ง จัดการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษา จำนวน 108 แห่ง และระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 26 แห่ง (ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 รับผิดชอบพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอสบเมย มีโรงเรียนในสังกัด/กำกับ จำนวนทั้งสิ้น 176 แห่ง แบ่งเป็นโรงเรียนหลัก 168 แห่ง โรงเรียนสาขา 8 แห่ง จัดการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษา จำนวน 138 แห่ง ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 33 แห่ง ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 แห่ง ระดับประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง และระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 แห่ง (ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2)
 
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวนทั้งสิ้น 10 โรงเรียน ดังนี้
โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ สังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เปิดสอนระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม สังกัดเทศบาลตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย สังกัดเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา
โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล 2) สังกัดเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย เปิดสอนระดับประถมศึกษา
โรงเรียนไท่จง (เทศบาล 3) สังกัดเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม สังกัดเทศบาลตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบ้านกาศ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา

สถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
มี 5 แห่ง ได้แก่
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อำเภอแม่ลาน้อย
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 อำเภอปาย
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 อำเภอปางมะผ้า
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ดูแลการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ
สถานศึกษาในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 336
รับผิดชอบพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอขุนยวม อำเภอปางมะผ้า และอำเภอปาย มีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 8 แห่ง ได้แก่
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ชมรมพุทธศิลป์ไทยอนุสรณ์ บ้านแสนคำลือ ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ชมรมพุทธศิลป์ไทยอนุสรณ์ 2 บ้านปุงยาม ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยแสง ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ บ้านน้ำบ่อสะเป่ หมู่ 3 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยโปงเลา ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 114 บ้านปายสองแง่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พลเอก อรชุน พิบูลนครินทร์ บ้านลุกข้าวหลาม ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 337
รับผิดชอบพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอสบเมย มีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 9 แห่ง ได้แก่
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลางิ้ว ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตุน (ชมรม 9 สมาคมจีนแห่งประเทศไทยอุปถัมภ์) ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 905 หมู่ 9 ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง (เดิมคือศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านจอปร่าคี)
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโตแฮ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่เหลอ ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวาทู ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปอหมื้อ ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยมะโอ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย

สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญา
จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง และวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
 
สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในระดับอุดมศึกษา
จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
การศึกษานอกระบบ
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้บริการศึกษาในรูปแบบการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่องประเภททางไกล การศึกษาผู้ใหญ่สายอาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.ทางไกล) ประกาศนียบัตรอาชีพ และการศึกษาเพื่อชุมชนบนพื้นที่สูง
หมายเหตุ ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2560